ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.bakalovclima.com
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

Счита се, че посещавайки продуктовия каталог и използувайки предоставяните услуги, клиентите приемат условията за ползуване.

BAKALOVCLIMA си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия

II. Права и задължения на страните

1. BAKALOVCLIMA се задължава:

2. Клиентът се задължава:

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка, като описва причина, да върне закупените от физическия магазин артикули. Връщането се допуска при следните условия:

III. Лични данни

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com” Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IV. Разкриване на информацията

BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

V. Отговорност

BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com” не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com”.

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия:

1. Фирма BAKALOVCLIMA дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:

2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, BAKALOVCLIMA не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VIII. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина при неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоргинални консумативи и материали.

IX. Допълнителни условия:

1. BAKALOVCLIMA не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства. Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

Сравни